Antonín Slunéčko, kronika dramatického odboru

Tylovo jeviště, kronika, dramatického odboru Těl.Jedn.Sokol Sušice, činnost a dějiny, od založení jeho roku 1915, založil a vedl Ant. Slunéčko, první předseda odboru

(přepis titulní strany kroniky a pokračování dalšími stranami) Založení odboru. V ustavující schůzi správního výboru T.j.S v Sušici, konané po valné hromadě v 03/1915, navrhl br.Slunečko, aby při Jednotě zřízen byl řádný dramatický odbor, jenž by převzal a vedl nové jeviště a pečoval, aby svému účelu sloužilo. Návrh schválen a předsedou odboru zvolen br.Slunečko, jemuž uloženo, aby dram.odbor založil. Týž sezval známé ochotníky ke schůzi na 18.04.1915, na niž dostavilo se 16 členů a to 6 mužů, 10 žen. Předseda navrhl stanovy dram.odboru, které s malými doplňky schváleny v tomto znění: I. Účel: Dramatický odbor jest instituce samostatná (samosprávná), na ostatní správě spolkové nezávislá. Za činnost jeho jest však předseda výboru zodpovědný Účelem jest: Pořádati cenná obsahem a dokonale nastudovaná a vypravená divad.představení. Pečovati o získávání a náležitou výchovu dorostu hereckého. Starati se o doplnění vešk.div.potřeb a náležité zaopatření šaten, scény, skladiště, archivu, knihovny atd. II. Členové: Členy mají býti z pravidla jen členové Jednoty S. Ve zvláštních případech mohou však i nečlenové přijati býti. Všichni členové odboru dr.musí se zavázati podpisem jakožto slibem, že div.řád odboru znají a jím říditi se budou. Funkcionáři jsou: Předseda, volený výborem Jednoty, správce jeviště též ze správy výboru, dva režiséři, dva inspicienti, jednatel, účetní pokladník, rekvizitář. Předseda vybírá div.hry ku provozování a má dbáti toho, aby jedn.v čas byly censuře předloženy, přiděluje po dohodě s režiséry vybranou hru někt.režiséru k nastudování, dohlíží aby byla dokonale nastudovaná a vypravena, rozhoduje v 1. instanci spory, řídí schůze odboru, všechny (o valné hromadě) zprávám o činnosti odboru. Správce div.pečuje, aby div.zařízení bylo v pořádku udržováno. Ke každému předst.připraví scénu dle přání režisérových a proto musí být přítomen zkouškám na jevišti. Režisér. Inspicient (viz stanovy) jednatel vedle pís.práce, pokud nenáležejí jednateli jednoty. Úč.pokladník opatřuje na poukazy všechny finanční záležitosti a po úplném vyúčtování s předsedou odevzdá čistý výnos pokladníku Jednoty. Na konci správ.roku odevzdají se účty spr. výboru k revizi:-Členové výkonní (viz.stanovy) III. O dalším vzdělání členstva: Jemu slouží: 1. Knihovna odborná 2. Odborný časopis 3. Pravidelné měsíční schůze, které mají býti jakousi dram.školou. Na nich bude referováno o novinkách lit.dramat. nebo o významných událostech divadelních, pozoruhodné novinky budou čteny, hodí-li se ku provedení, čteny a probírány budou články z časopisů divadelních, přednášeno bude o deklaraci, studování rolí, maskování a líčení, kostýmech a krojích atd.-Této 1. schůzi byli přítomni: Slunéčko předseda, Novák režisérem zvolený (2. Slunéčko) Irrlacher rekvizitář, Beneš správce jeviště, Richter, Pospíchal-Nováková, Vališová, Blahovcová M., Vinkelbauerová, Pinkasová, Jiříková, Matoušová M., Hofmistrová, Benešová, Císařová. Že účast na této schůzi byla celkem slabá, vysvětluje jednak tím, že většina nejlepších ochotníků jednak již sloužila ve válce, jednak nalézala se ve znamení stálých odvodů a stálé nejistoty. Z herců sloužili již: br. Seitz, Javůrek, Cirýn, později nastoupili Horák, Ciller a jiní. Další příčinou byla okolnost, že v sále sokolovny od 10/1914 přes vánoční svátky 12/1914 umístěn byl lazaret a že se stále očekávalo, že bude znova obsazen, jak se také skutečně pak asi před svatodušními svátky stalo. Konečně jeviště nebylo ještě zřízeno. To jest: Technická jeho část dle návrhů br.Hrabýho, chefa divad.malírou z Kolína nad Rýnem a dávného mecenáše našeho divadla, byla již hotova prací strojníka H.Čížka. ale dekorace nebyly částečně zarámovány a umístěny, na čemž pracoval Jos.Beneš. dřevěnou konstrukci dodal truhlář Vojt.Beneš. O zřízení elektr.světla v části jeviště nebylo ještě započato. A.Slunečko.

1. představení dne 05.04.1915, bylo "Věno", fraška o 1.jedn.od Častolovského a hud.pěvecký program, režisér Ant.Slunečko. program tohoto divadelního a hudebně-pěveckého večera byl tento: 1. Věno, fraška od Čatolovského. Účinkovali R.Novák, J.Ciller, J.Žaloudek, A.Jiříková, G.Iprlacher, Mil.Pinkasová. 2. Mendelssohn, Písně přednesly sl.Wimrová a Vrbová. 3. R.Nejedlý, Sezení městské rady. Přednesli Novák, Miller, Iprlacher. 4. Praděd a vnuk, dvojzpěv. Přednesl Novák a sl.V.(zřejmě Vrbová). 5. Staré panny. Dvojzpěv: Novák a Miller. 6. Z"Čarostřelec", housle s prův. piana: Stud.Tetter. 7. Schuhmann, Sonata pro housle s prův. Piana: Tester. 8. Zpěvy kabaretní. Přednášel J.Žaloudek. Průvod piana opatřil uč.p.Malkovský. Vstupné 60hal. Za osobu, zařízení restaurační. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

2. představení dne 25.12.1915 "Vina". Drama o 3 jedn.od Jar. Hilberta. Režisér Ant. Slunečko. Osoby: Paní Mařáková - Mař. Hošťálková, Mína Mařáková - Ančí Nováková, Jiří Mařák - J. Pospíchal, Stan.Hošek - R. Novák, Uhlíř - Ada Kříž. Inspicient - Fr. Bělín a A. Slunečko. Scénu stavěl - J. Beneš, rekvisity stavěl - A. Slunečko. Ceny poněkud zvýšené: křeslo K:1,60, 1. místo 1,20, 2. m. 1,-, 3. m. 0,80 k stání 50 h. předprodej u br.Čámského a v sokolovně (zde obstaral br. Slunečko). Bylo to první představení v nové budově sokolovny, k jejíž slavnostnímu otevření určenému na 08/1914 nedošlo, ježto vypukla válka. Velké jeviště nebylo ještě hotovo a nově zvolený předseda odboru chtěl přece vyhověti výboru, aby se něco "dělalo". Sehnán na rychlo onen program, zajisté dosti pestrý a proveden nahoře v malém sále "Husově" tím způsobem, že přilehlý pokojík, určený pro knihovnu, proměněn v jeviště. O kvalitě programu na rychlo v několika dnech a samých svátcích sehnaného nelze mluviti. Ale obecenstvo, které v pravém smyslu slova sál přeplnilo, takže mnozí pro nedostatek místa musili se vrátiti, bavilo se znamenitě a setrvalo pohromadě dlouho po programu. Temnější body programu mu například písně Mendelsonhovy, vyslechnuty byly s napětím. A poněvadž, konec korunuje dílo, tedy také tento večer byl přiměřeně korunován kabaretními odrhovačkami, jež přednesl p.Žaloudek přes všecko bránění a protesty pořadatelovy. A jak se dalo očekávati, byly přijaty s velikým nadšením, a s největším právě tam, kde byly nejhloupější a nejsprostější. Mnozí tvrdí, že jest to sušická specialita, ale vychází na jevo, (v novinách se to kárává) že Sušic je na světě více. A.S. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

3. představení dne 25.12.1915 "Vina". Drama o 3 jedn.od Jar. Hilberta. Opakováno. Režisér Ant. Slunečko. Osoby: tytéž jako při prvním představení. Ostatní informace též. Ceny míst: křeslo 1,20, 1. místo 1,-, 2. místo 0,80, 3. místo 0,60, k stání 0,40. návštěva byla sice slabší, ale poněvadž výlohy byly kryty představením prvním, dosaženo přece slušného výnosu. Provedení bylo v některých bodech lepší než o 1. představení, nicméně nebylo prosto příchuti pokrmu ohřívaného, ovšem se strany herců. Obecenstvo bylo velice spokojeno. Dlužno ještě s poděkováním vzpomenouti, že v nouzi o nápovědu tuto obtížnou funkci přijala v obou hrách sl.A Jiříková. Starý náš obyčejný nápověda Tuma (nezaměňovat, ani s příbuzným br.Bohumíra Tůmy) byl jako raněný v ošetřování v nemocnici a ačkoliv se hrálo ve prospěch Červ.kříže, nedostal dovolení od lékaře. Ohledně vznačení 2. a 3. představení Vinny dlužno připomenouti, že je to označení hry, provedené věkonem dramat, po "Věnu", na jevišti Tylově však "Vina" byla představením prvním. Asi týden před vánočními svátky přišla zpráva, že lazaret umístěný v sokolovně se zrušuje a byl také ihned vyklizen. Odboru nastala povinnost, aby v této krátké době připravil k vánocům div.představení, které by bylo dosti důstojné, aby zahájilo hry na novém Tylově jevišti. Herců nebylo dosti po ruce, bylo nutno tedy vybrati kus dobrý, který by měl málo osob a v době jednoho týdne se dal řádně nastudovat. Vybral jsem "Vinni" a dal se do studování, oznámil hru úřadu a zažádal Máj o právo provozovací. Přišla odpověď - záporná, poněvadž prý jest Jednota již asi od r.1908 dlužna provozovací poplatek 8 K za hru. Dluh se zaplatil a došlo ku představení. Bylo to první a zahajovací představení, ale kromě slavnostního osvětlení musilo se obejít bez formalit, bez dlouhých řečí a proslovů. Byla doba těžká, těžko též mluvit. Slavnostní ráz však dodávalo večeru provedení. Herci snažili se, seč byli a někteří podali výkony takové, že obecenstvo bylo uchváceno k bouřím pochvaly. To se týká především Míny, paní Novákové, dobré byly též Mařáková sl. Hošťálková, Hošek Novákův a Jiří Pospíchalův. Kříž v úloze Uhlíře nebyl ve svém živlu, leč i on přičinil se všemožně a úspěch večera byl skvělý. Poněvadž se hrálo o slově vánočním, musil připadnouti výnos účelu dobročinnému a z důležitých příčin určen Červ.kříži. Činil 82,42 K. Zkušenost. Nešťastný režisér, neboť musil opatřiti slovo první poslední sám a dokonce i lístky prodávati. A.S.(následuje vyúčtování po jednotlivých položkách)

3. představení (celkem 4.) dne 31.12.1915 "Ženichové" Veselohra o 2. jedn.od S.K. Macháčka. "Medvěd" Veselohra o 1. jedn.od A. Čechova. Režisér A. Friedl. Osoby: 1. Ženichové: Radoslav Jos.Žáček, Militka M. Blahovcová, Strachota J.Pospíchal, Milínský J.Beneš, Bukovec V.Rabbuzký (Novák R.), Vítek, panoš R.Halut. 2. Medvěd: J.T.Popova M. Winkelbaurová, G.Š.Smirnov R.Novák, Lukáš,sluha Iprlacher. Scénu stavěl J.Beneš. inspicient A.Friedl. Vstupné 70 hal (sedadlo u stolu: restaurační zařízení sálu). (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách). Mezi tím, co chystám Vina, připravoval již br.Friedl hry pro Sylvestrovský večer. A poněvadž náš šenkéř velice plakal, že zrušením lazaretu v sokolovně utrpěl na živnosti velikou škodu, usneseno zařízení restaurační. Také skutečně jsme hráli ve prospěch šenkýře, jednota měla zisk celkem nepatrný, který později dodatečným zasláním účtu za kostýmy scvrkl se na 29,09 K. Úlohu Budovce chtěl hráti Friedl, profesor zdejší reálky, režisér tohoto kusu. V poslední chvíli však obdržel z Prahy důvěrnou zprávu, že Jednota nemůže zasáhnouti. Koncese pro svůj biograf, poněvadž zástupcem pomálního držitele koncese biograf. br.Seitz, jenž té doby dlel na vojně, není osoba bezzávadná - totiž Friedl. To byl první důkladný pokyn, aby se veřejného vystupování stranil - musil tedy též nechati svého Bukovce a požádati R.Nováka, aby v poslední chvíli - bylo to v poledne o Sylvestru - jeho roli přijal. Učinil tak, hru dobře pro vedl a bylo mu s jeviště za to veřejně poděkováno. Obě hry provedeny byly s chutí, jen Medvědu Popova sl.Winkelbauerová byla slabá hrou i hlasem.

4. přestavení dne 16.01.1916 "Staré hříchy" Veselohra od J.Štolky o 3 jed. režisér R.Novák. osoby: Zápotocký A.Kříž, Kučera,pluk. G.Irrlacher, Kačka,služka B.Benešová, Krapička,sluha J.Beneš, Emma Mráčková A. Jiříková, Paní Vimrtoudlová M.Irrlacherová Paní Šoulavá A.Císařová, R.Horlivý,inž. Alb.Gregor. Inspicient Fr.Bělík, scénu stavěl J.Beneš, rekvisity opatřil režisér, obsazoval A Slunečko. Ceny míst: 1,20, 1,-, 0,80, 0,60, ke stání 0,40, studentský a dělnický lístek 0,30. Předprodej Čámský levá strana (čísl.sudá) Pospíchal pravá strana (čísl.lichá) (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách) Zatím dostávali chuť noví ochotníci a hlásili se o role. Usneseno hráti aspoň každých 14 dní a střídati hry vážné s veselými, ačkoli mnoho hlasů t.zv. znalců radilo, aby se hrály jen kusy veselé, poněvadž prý každý má starostí a soužení doma dost. Bylo by to zcela po česku: Když je starostí nejvíc, nechat všecko plavat a - hejsasa! nějak bude. Pro snadné nastudování vybrány Molbovy Staré hříchy. Měl jsem režii v úmyslu pořídit sám, také byly již role obsazeny, avšak nastuzení ze zkoušek v nevytápěném divadle (K.Vinš) přimělo mě, že jsem režii předal Novákovi. Sám pak jsem usedl při hře za scénou a - naslouchal, naslouchal až pojednou nebylo ničeho slyšeti. Pohlédnu oknem na jeviště - opona zatažena. Malér byl způsoben tím, že oponář J.Polauf považoval zvonění telefonní za zvonění na oponu a uprostřed hry oponu stáhl. Herci dali se tím překvapit a žádnému nenapadlo skočit za scénu a napravit chybu. Tak zůstala opona několik okamžiků, než jsem vadu zpozoroval a dal pokyn oponáři pokyn,- zatažena. Touto nehodou byl ovšem dojem večera, jinak příznivý, valně pokažen. Herci hráli s chutí a pěkně, jen Emma A.Jiříkové nebyla valně laskavá, pro ostrost hlasu.-Připomínka: Pozorováno, že třídy dělnické a studentstvo málo divadlo navštěvují. Aby se jim vyšlo vstříc, sníženo pro ně vstupné na 30 h. Účinek toho však nebyl valně patrný. Dělníci se divadlu vyhýbají. Jest "sokolovně.....

5. představení dne 13.02.1916 "Její systém" Veselohra o 3.jedn. od Jos.Štolby. režisér Ant.Slunečko. Osoby: Řepinský,tov. A.Kříž, Julie,jeho choť Mil.Pinkasová, Isa,dcera A.Císařová, Sedláček G.Irrlacher, B.Volfová B.Benešová, Anton, sluha J.Beneš, Ella Stárková A.Jiříková, Bauer,tov. R.Novák, Eduard,syn J.Lager, Faktor J.Beneš, Panská (místo sklepníka) Tichá. Inspicient A.Slunečko, rež. Scénu stavěl J.Benš a Fr.Bělík Rekvisity opatřil A.Slunečko Obsazoval režisér. Ceny míst a předprodej jako obyčejně. Ceny sedadel však zdraženy o přirážku 10 h ve prospěch osleplých vojínů. Mezi hrou "Staré hříchy" a "Její systém" uplynula již doba 1 měsíce, ačkoliv mělo se hráti každých 14 dní, vysvětluje se tím, že nastala doba "vracení rolí", která kurparzistovati dlouho se nedostavila. Mělo se hráti něco pro lid, vybírán tedy výpravný kus "Nevinně osazen". První vrátila roli sl.Kopejtková, druhá pí.Nováková, třetí pí.Blahovcová, hra znemožněna a ztraceno 14 dní. Kromě toho dostavily se nezbytné divadelní mouchy - tipličky. Intriky a to nejen ze strany žen, nýbrž i mužů. Bylo mým ideálem, zaříditi a vésti řádný odbor, udržeti jej sice v bratrské, nicméně náležité kázni, neboť je to podmínka zdaru. Ve skutečnosti to byl kámen úrazu. Kázeň každý rád uznává, ale nerad se jí podvolije. Dostavila se nespokojenost (ovšem jen u některých, kteří všemu chtějí rozumět - ačkoliv atd...) se správou odboru, výběrem hry ten navrhoval Lumpaciva zahumdes, jiný Z českých mlýnů a podobné slavné hry - udělal jsem tedy to, co se zdálo nezbytným, vzdal se předsednictví, ale na přání správního výboru Jednoty ujal jsem se odboru opět a aby se v týdnu opět kus vypravil, zvolen Její systém. Byl nastudován za týden, celkem dobře sehrán, ale stala se chyba hlavní role byla přidělena A.Jiříkové, která v oblibě se netěší, kterážto patrně měla na ni chuť jiná. Role byla sehrána dosti dobře, ale nepříjemný, trochu totiž ostrý řezaný zvuk hlasu setřel mnoho i z toho, co podáno dobře. Zkušenost: Vychází na jevo, že role, v nichž se hodně miluje, naše herečky všechny rády hrají, kdežto já naivní člověk, bál jsem se úlohu Elly té neb oné nabídnout. Dále: Veliké pauzy mezi tím činí obecenstvo netrpělivým.

6. představení dne 27.02.1916 "Zlato" komedie o 3.jedn. od J.Šmahy. Režisér A.Friedl, po jeho odchodu R.Novák. Osoby: Vaňka,malíř J.Beneš, Vaňková M.Hošťálková, Marie,dítě M.Blahovcová, Josef,dítě K.Kříž, Lípa,malíř R.Novák, Koudelka,dom. J.Žáček, Eda,dělník R.Halml, Posluha Polauf. Inspicient A.Slunečko, Scénu stavěl J.Beneš, Rekvisity opatřil Novák, Obsazoval A.Friedl, Studoval z počátku A.Friedl, pak Novák. Ceny míst a předprodej jako obyčejně. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).za režiséra nabídl se prof.Friedl. Poněvadž v tom námluvo dram.obor, volal jsem jej ke schůzi, kdež měli se i jiné palčivé otázky projednat, jako otázky volných lístků pro herce, pivo pro herce, aj. Mělo se promluvit též o našich (osobně) nabytých zkušenostech. Když mělo být rozhodováno o volbě nového režiséra, přečetl jsem dotyčný bod stanov, vymezující práva řadových a režisérů. A hle. Týž bratr Seidl, který říkal: To si přece nemusíš dát líbit, aby kdokoliv přišel s nějakou hrou, že by ji chtěl hrát - týž postavil nyní zásady: Nikoli řadoví, nýbrž režisér bude si vybírat hru, režisér přijme, režii jen kus, který se mu bude zamlouvati, hrát bude vybraný kus, který s ním bude hotov a ne dle dispozic řadových. Tak např. hra "V malém domku", kterou jsem již měl od 16.01.1916 v rukou a která již byla navěštím v divadle jako příští ohlášena, prý se nebude hrát, poněvadž on s ní nebude tak brzy hotov a zatím že připraví on jiný kus (Zlato) a daný režisér také něco (Fraška Temna). To byla ovšem přímá rána do stanov a zásad bodů proti konaných. Bylo zřejmo, že nastává vážná roztržka, která dobrou věc jen poškodí a že vyvolává ji jen malicherná řevnivost jednotlivce, který ve svém autoritářství nestrpí, aby neměl vždy a ve všem hlavní slovo on! Schůze se rozešla bez rozhodnutí, neboť jsem byl roztrpčen tak, že jsem si v duchu umínil v příhodné době (snad o valné hromadě) přece ustoupiti. Zatím však osud vybral jinak. V době, kdy by Friedl studoval již "Zlato", (ani jsem nebyl moc doměn, co a kdy hraje), došlo jeho přeložení do Kostelce nad Orlicí a režii převzal Novák.

7. představení dne 12.03.1916 "Terna". Fraška o 3 jedn. Od J.Baláka. Režisér R.Novák. Osoby Čočovička, řed.banky J.Pospíchal, Lurvika,dcera Mar.Hošťálková, Valerie,dcera A.Císařová, Haltsningerová Mina Hošťálková, JUC.Smolka R.Novák, Mudr.Novák A.Kříž, Černý,sluha J.Beneš, Šmidrkal V.Lager, Katy R.Vališová, Koudelka G.Irrlacher, Posluha Jindř.Polauf. Inspicient A.Slunečko. Scénu stavěl J.Beneš. Rekvisity G.Irrlacher. Obsazoval a rež.R.Novák, Ceny míst jako obyčejně. Přistupuje balkon po 1,60 K. Předprodej jako obyčejně. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách). "Terna" také tento prázdný a přímo hloupý kus musil být proveden, ne ž mohlo dojít na drama "V malém domku", Herci z něho udělali, co sám zasloužil. Ze Šmidrkala stala se zváště karikatura, která zajisté mohla si dělat nárok na místo koncipienta v bance! S povolením této hry došel nám od hejtmanství spolu přípis, že hrajeme příliš často, skoro prý každou neděli a svátek a že v takovém případě bychom museli si opatřit zvláštní divadelní licenci. Učinili jsme naproti tomu rozklad, v němž vypočítáno že dosavadní hry, provozovali jsme je vlastně připadá průměrně jedna hra na tři asi neděle a že kromě toho také na dobročinné účely jsme již značný obnos vybrali věnovali a též dále z každého představení 15 nebo 20 K na Červený kříž dávati budeme. Vyřízení tohoto podání nedošlo.

8. představení dne 02.04.1916 "V malém domku". Drama o 3. jedn.od Tadeusze Bittnera, přel.Nevole. Režisér Ant. Slunečko. Osoby: Doktor R.Novák, Marja A.Nováková, Wanda M.Blahovcová, Sietilský A.Kříž, Jurokiewicz J.Žaloudek, Soudce Žáček, Soudcová Mar.Hošťálková, Kosicki G.Irrlacher, Šimon J.Polauf, Kassia P.Kubešová, Antek Pepča Jiříková. Inspicient A.Slunečko. Scénu stavěl Beneš, přestavěl A.Slunečko. Rekvisity A.Slunečko. Obsazoval R.Novák a A.Slunečko. Ceny míst a předprodej jako obyčejně. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách). Tuto hru která na Národním těšila se značné oblibě a návštěvě, měl jsem již od polovice 01/1916 v rukou, ale pro překážky, částečně i uměle vyvolávané nedostala se na scénu až 02.04.1916. Zejména to byl prof.Friedl, jenž brojil, že takové věci se objednávati nemají , že jednak stojí mnoho peněz, hlavně však že obecenstvo nechce kusy, při nichž by mělo přemýšlet, on že se chce bavit, a semínko takto rozsévané ujímalo se dobře. Herečky se kusu přímo posmívaly, když začaly zkoušky a teprve později shledávalo se, že ten kus není tak špatný. Ježto Novák, kterého jsem požádal o režii, poněvadž sám jsem ji stálými překážkami a intrikami znechucen převzíti nechtěl, po odřeknutí Pospíchalem převzal hlavní roli doktora, jeho paní pak hrála druhou hlavní roli, doktorové, byl jsem nucen ujati se režie sám, ač na plakátech uveden byl jako režisér Novák. A konečně musil jsem vypíti i radosti ostatní: Div.mistr Beneš, že nedostal roli v této hře, stranil se všeho a přišel do divadla až na představení. Musil jsem tedy připravovat i sám, když nebylo možno použít jí tak, jak on ji postavil. A za takových okolností jsem chtěl pozvati jako hosta paní Vrchlickou-Novotnou, kterou p. Nevole pro roli Marje mi nabízel!! Kus byl sehrán dosti dobře, až na nějaké jednotlivosti, poněvadž role nebyly průměrně obsazeny. Zejména rušil dojem inženýr Žaloudkův, který komika v sobě nepřemohl. Naše obecenstvo se opět vyznamenalo a politováním dlužno konstatovati, že to byli zejména studenti, kteří při milostných výjevech nebo scénách nejhroznější bolesti a strachu, kdy herec napínati všechny síly, různými poznámkami působili smích, neklid a pohoršení. Návštěva byla taková, že ani o prvním zaháj. Představení taková nebyla.

9. představení dne 24.04.1916 "Magelona" Histor.tragédie o 4.jedn. od J.J.Kolára. Režie R.Novák. Osoby: Rudolf II. J.Žáček, Don César G.Irrlacher, Rumpf A.Richter, J.Otta z Lom A.Kříž, Eva z Lom M.Hošťálková, Lomnický p.Žaloudek, Nettar z Glnochova Rud.Fuchs, Diviš Brnýně A.Gregor, Spinula A.Kříž (Knížek), Ditsmar Richter (Rychtář), Trebizonda A.Nováková, Honrigner M.Cihelníková, Milínská Rosa Hošťálková, Lanvivojus J.Beneš, První komorník Polauf, Druhý komorník Ritter, Jehoň panoš A.Císařová, Sluha A.Rejžek, Služebníci Stráže..... Děj na letor.u Prahy a v Praze 1598. Svět.efekty řídí A.Salášek, kostýmy věnoval Fr.Petránek z Kolína. Ceny míst: balkon 0,50 K, přízemí křeslo 0,30, 1.m 0,10, 2.m 0,90, 3.m 70 h, k stání 50 h, student.a dělnický lístek 40 h. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách) První divadelní společnost na novém Tylově jevišti. Poněvadž koncese biografická Jednotě stále nedocházela, byla přijata přihláška První společnosti herecké, která se v létě hlásila. Byl jsem pro ni též, ačkoliv se mi zdálo, že to nebude společnost ani prvo ani druhotřídní. Byla to společnost Sukové-Kramelové, správcem byl Fr. Grabinger (Herbinger). Poměry v našem dramatickém odboru štvaním, nesvažením osobním a klepy staly se již tak napjatými, že jsem příchod společnosti pokládal za jakési vysvobození. Doufal jsem, že delší přestávkou trochu se uklidní. Podmínky spol.byly hlavně tyto položeny: Kauce 100 K, světlo platí sami, zřízence elektrárny k tomu, pro úpravu jeviště našeho správce jeviště, teplo sami, denně za sál 20 K, které mají se zaplatiti předem do 3 hodin odpol., jinak by se pedstavení nepřipustilo. Že jsem se nezklamal ukázalo se brzy. Dne 22.06.1916 společnost se přišla a ačkoli se ohlásila jako činoherní i operetní, měla 4 (čtyři) muže, 7 žen a napovědku. Byli to: Pražský (milovník), Grabinger (komik, charakt.) Růžička (charakt.) Háj (intrikán a j.). M. Veselská-Jeřábková (jevištní zpěvačka), M. Lierová (mil.), J. Růžičková, M. Svalkovská (role mužské), B. Svobodová (naivka) Májová (stará komická), Suková (staré šanžej). Zpěvy doprovázel s počátkem chorvegant Vondráček z Volyně, později měli vlastní pianistku (Seidlová) a než odjeli dostavil se první houslista, ang.od Vinohradského divadla. To byl začátek Návštěva jako obyč: Při činohře slabá, při operetě větší. Hráli: P.prof.se oženil, Byl první máj (op), Tomeček p.Már (2x), Čokoládový princ, Ďábel, Poz.man., Sedmnáctiletí, Směry živ., Jeníček se vrátí (2x), První láska kor.prince, Kinohvězda, Koncert, Tajem.matka, Dítě cirku. Pausa. Po odchodu divad.společnosti, která celkem odvedla Jednotě 340 K, začala hned příští neděli (a sobotu před ní) představení biografická. Očekával se od nich příjem veliký, takže funkcionáři biografu nemohli se odchodu společnosti ani dočkati. Zklamání veliké! Celkem bylo uspořádáno asi pět představení (sobota s nedělí), ale všecka měla návštěvu velice slabou, za to však vydání velice silná, takže se pracovalo jednak s deficitem, jednak s výnosem tak nepatrným, že by byl k smíchu, kdyby nebyl k pláči. Ke všemu ještě vzdal se operatér R.Novák svého postavení, takže musil být z Klatov povolán jiný ke každému představení! Tak došlo konečně zase ke divadlu a to vyhověno dávnému a "naléhavému" přání pí.Blahovcové, aby se dávaly České mlýny. Absolutní literární škvár, plný přímo začátečnických a směšných neohrabaností divadelních, ale je doba letní a kromě toho jsou tu i jiné příčiny, pro něž nezbývalo, než nestavět se proti proudu. Že obecenstvu se věci tohoto druhu líbí a tedy i tato bude se líbit, jest jisto. Proto jsem také ceny částečně zvýšil. Ostatně bude toho potřebí i kvůli režii, která bude značná. Poznámka: Plakáty div.představení, podstatě nejsou dobročinná, mohou se dle ústního vysvětlení úředníka hejt.lepiti, aniž nutno vyčkati úředního povolení.

10. představení, dne 06.08.1916 "Z českých mlýnů" fraška se zpěvy o 3. dějstvích. Napsal K.Fořt, hudba od E,Starého, rež. R.Novák. Osoby: Zásmucký J.Pospíchal, Julinka M.Blahovcová, Filoména B.Benešová, Baron Zlámaný J.Žaloudek, Karásek, mlynář Žáček, Barbora,mlyn. F.Pojarová, Karel dítě R.Novák, Aminka dítě M.Winkelbauerová, Š.Šafránek,kraj. Beneš, Kolenatý, mládek Kříž, Netrefa, stárek Šlechta, Ferda, prášek.Lágr, Farář Richter, Brčko,. Bastař, Hejl, fořt Fuchs, Ábeles J.Lágr, Josef, sluha Gregor, Růžena, komorní Císařová. Ceny míst: 1,40, 1,20, 1,-, 70 h - k stání 50 h, líst.stud.a děl. 30h. Začátek o 8 ¼ hod. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách)

schůze dramatického odboru 18.08.1916. Program: Zpráva o činnosti v minulém období. 2. Volba činovníků pro obd.příští. 3. O budoucí činnosti. 4. návrhy. Dostavilo se 10 pánů, 4 dámy, z pozvaných 18 pánů, 14 dam. Podal jsem přehled o hrách dle hrubého přijmu, dle vydání, dle čistého zisku (2.772,72, 1.194,62, 1.577,81), pak položek vydání. Divad.fond má k dispozici 254,09 K. Zvoleni: Účetním opět Bělík, režiséry Kříž, Žáček, Novák a Slunečko. slíbili též vypomáhati, div.mistrem Bělík, rekvisitář Richter a Gregor, oponářem Kopelent. Příští činnost stanovena asi do Nového roku del mého návrhu takto: 01.10.1916 (Svět bez mužů), 05.11.1916 (Jejich štěstí neb Tedora nebo závrať) pak buď o Vánocích nebo o sylvestru. O sylvestru by se hrála nějaká fraška se zpěvy(snad Apoštollové stříz.). Pohovořeno dále o některých zkušenostech, zejména o zvaní, o tom jak naložiti s divad.fondem a j. Ve schůzi správního výboru (!!) přijat byl návrh, aby se České mlýny opakovaly. Režisér toho představení uvázal se opět v úkol ten. Určeno na "pouť", 03.09.1916.

11. představení dne 03.09.1916, podruhé "Z českých mlýnů" fraška se zpěvy od K Fořta, režisér R.Novák, zpěvy nacvičil W.Marko z Klatov. Totéž obsazení. Ceny o 10 hal na sedadlech zvýšeny. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách ale bez hodnocení).

12. představení dne 15.10.1916 k uctění památky 60leté smrti velikého buditele národního J.K.Tyla "Strakonický dudák". Národní báchorka se zpěvy a tanci od J.K.Tyla. rež. A.Kříž. Hudba od M.Angra, na piáně řed.K.Vodráček z Volyně, světelné efekty říd.R.Salášek. Osoby: Lesana M.Hoštálková, Bělena J.Dlouhá, Rosana Ant.Salnerová, Divá žena J.Šlechtová, Jiná divá žena K.Buzínová, Lesní panny atd......Kalafuna J.Beneš, Kordula M.Hošťálková, Honzík *, Frantík *, Kačenka *, Švanda V.Lágr, Tomáš J.Šlechta, Koděra J.Žáček, Šavlička A.Kříž, Trnka J.Pospíchal, Dorotka Vinkelbauerová, Franěk A.Kříž, Váša G.Irrlacher, Vocilka Žaloudek, Král Alenovos R.Fuchs, Julinka A.Jiříková, Alamír G.Irrlacher, Mikuli J.Šlechta, Gulinari Buzínová, Komonstvo atd. Ceny míst: Balkon a křeslo 1,50, I.m. 1,30, II. m.1,10, III. m. -80 h, k stání 50h. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách ale bez hodnocení).

13. představení dne 01.11.1916 "Jiný vzduch" Činohra o 4. dějství od M.A.Šimáčka. Režie J.Žáček. Osoby: Fr.Elis J.Beneš, Elisová Hošťálková, Héla Blahovcová, Prokop Kříž, Vítek Irrlacher, Domovnice Jiříková, Ženská Salzerová, Boubela Lágr, Janíček Černý, Kurdmalej Žaloudek, Sklepnice Buztínová, Hosté Richter, Blahout. Ceny míst: 1,30, 1,10. 90h,70h, - k stání 50h, stud.děln.40h. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách ale bez hodnocení).

Dne 19.11.1916 o 3½ hod odp.koncert J.Kociána, pořádaný místní odbočkou Červ.kříže. Návštěva veliká, přes značné vstupné. Dům úplně vyprodán a úspěch velkolepý. Kocián přidal 5 kusů. Za propůjčení sálu a jeviště usnesl se výbor T.Jednoty žádati 130 Korun.

Schůze dram.výboru byla dne 30.11.1916 (?)- O stanovách.

14. představení dne 08.12.1916 "Svět bez mužů" Žert o 3. jedn. Napsal Engel a Horst, přek.Skružný. Režisér A.Kříž.Osoby: G.Brandlová Blahovcová, Krist.Höllmayerová Šoláková, Pavla Tchrnigová Císařová, Ludm.Puzlorová Irrlacherová, Dr.Špecht Černý(místo Pospíchala, který mezi kromovřezl) Dr.Waldek Žaloudek, Gamprle Beneš, Gebhart Irrlacher, Adéla Pohárová (nikoli M.Křížová), Máňa El.Kokešová, Svoboda Kříž, Listonoš Irrlacher, (místo Černého). Ceny míst: 1,50. 1,30, 1,10, 90 h, 50 h, 30 h. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách ale bez hodnocení).

Dne 01.12.1916 odpl.o 3 hod sehrály Měšťanské školy v S. kus Plumlovské "Honza v zakl.zámku" upravil a zpěvy opatřil A.Slunečko, jenž měl režii. Ta sál a jeviště odevzdáno 80 K. (připsáno na straně 54.).

15. představení, dne 31.12.1916 "U bílého koníčka" Veselohra o 3. jedn. Napsal Blumental a Kadelburg. Zpěvy opatřil a režii má A.Slunečko. osoby: Zuzana Forejtová Mil.Pinnasová, Ant.Žejdlíček Žaloudek, Bartoníček R.Novák, Olga,jeho dcera A.Císařová, Matylda sestra Pojarová, Bof.Pošepný, Irrlacher, Dr.Staněk A.Kříž, Van.Šebánek J.Lágr, Starý Lojzík, Černý, Pepička Kölbingerová, Karel, čišník K.Kopelent, Pikola Janoušek (v Čecha), Julinka, dcera Šoláková, Veronika M.Blahovcová, Vaněk, hajný Šlechta, Turista, mlynář Janout. Ceny míst: 1,50, 1,30, 1,10, 90 h, - 50h, 30h. Sylvestrovská hra! Tato hra vybrána na schůzi dram.výboru po mém návrhu. Velmi naléhavému přání jednotl.dram.výb., kteří se vzpínali, aby hry volil předseda, vyhověno. Když však již i obyčejné kučkyvošly, objevilo se že pí.Blahovcová na svou zodpovědnost si objednala "operetu" "Slib za pecí" a že ji chce hrát! Svolal jsem schůzi znovu a ta rozhodla, že se má zůstati při "Koníčku". "Slib za pecí se může provést potom! (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

16. představení dne 11.02.1917. "Vojnarka" Drama o 4 jedn.od A.Jiráska. Režie J.Žáček. Osoby: M.Vojnarová Nety Kollmannová j.h., Jeník 5letý * x * (Beneš), Jakub Vojnar R.Novák, Ant.Havel R.Kříž, Jeho matka M.Hošťálková, Jan Hruška zpěvák Em.Černý, Bětka, děv. Winkelbauerová, Martin pohunek V.Lágr, Dolina G.Irrlacher, Brožek Jos.Šlechta, Hospodská M.Pinkasová, Marjánka Kolbingerová. Ceny míst jako obyčejně: Křesla a balkon 1,70, I.m. 1,50, II.m. 1,20, III.m. 1,-, k stání 50h. Ceny míst nepatrně zvýšeny vzhledem jednak k většímu nákladu, jednak k hostu, sl.Kollmannové, žačce pí.Hübnerové, ježto se dalo očekávati, že i při těchto cenách návštěva bude. Byla ovšem značná, první místa vyprodána i s přístavky, avšak třetích míst zbylo dost, ač tato zdražena jen o 10 h. Úkaz ten se pozoruje již déle-už od doby, kdy biograf opět zahájil činnost. Ač tuhými mrazy ústřední topení náležitě nefungovalo a pro chladno v divadle nebyla nálada příznivá, činili se herci a ovšem zejm.sl.Kollmannová ukázala co dovede, též Novák, Kříž, Hošťálková. Úspěch morální i finanční úplný. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

17. představení, dne 04.03.1917 "Povodeň" Hra o 3 dějst. s proměnou. Naps. F.V. Krejčí. Rež. A.kříž. Osoby: Paní Janoušková M.Hošťálková, Karel její děti A.Kříž, Láďa její děti V.Lágr, Marta příb. M.Blahovcová, Hloušková, choť inž. sl.Edererová, Dr.Pelc J.Pospíchal, Bětka,služka A.Jiříková, Pepek,čel. E.Černý, Stará Kroutilová R.Novák, dva muži. Ceny míst: 1,50, 1,30, 1,10, 0,80, k stání 50 h. Návštěva poměrně slabá, zejména místa druhá a třetí. Pořád více doléhá na divadlo biograf. Budeli to tak postupovat, sotva se udrží divadlo v pozdější době. Hlavní role celkem dobře sehrány, ale režie nebyla dobře připravena. "Dva muži" v poslední chvíli odřekli a na rychlo sebraní museli být němí, takže osud Hlouškové se nerozluštil. Zkoušky šly (generálka) špatně a účastníci nemlčeli a to prý též odradilo mnohé návštěvníky. A kritikové! Mnoho lidí ještě chodí do divadla podívat ostatně na "tu" nebo "toho" jak to provede. Obsah hry je vedlejší..... (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

18. představení dne 01.04.1917 "To byla noc!" Veselohra o 3 jedn. Napsal J.Skružný, rež.A.Kříž. osoby: Slabecký A.Kříž, Gusta,j.žena Pinkasová, Julča,přít. Blahovcová, Teta fany Hošťálková, Cibulka Žáček, Tománek Žaloudek, Zmok Irrlacher, .domácí L.Štembergová, Domovník Černý, Madla Jiříková, Poslice El.Kokešová (Jesenská). Poněvadž vyslovovaná domněnka, že vážné kusy provozované odborem obecenstvu se nezamlouvají, vybrán na zkoušku tento "Kus"! Ale návštěva byla ještě slabší. Marnost, biograf nepřemůžeme, zvl.budou-li voleny filmy jako právě nyní "Pašije" které tentokrát zvl.divadlo poškodily, ježto před divadlem byly právě nejvíc reklamovány.

Dne 26.03.1917 byla val.hromada Jedn. Přednesená zpráva s povděkem přijata. Ostat.schůzí výboru zvolen dosavad.předseda dram. odbor. znova.

Dne 14.04.1917 Koncert "filharmonie". Poplatek Jednotě 120 korun.

Dne 12.04.1917 val.hrom.dram.odboru. Program: 1. Jak studuji roli. 2. Zpráva předsedova a pokladníka. 3. Zprávy, zkušenosti režisérů, diskuse o nich. 4. Volby funkcionářů. 5. Volné návrhy. Dostavilo se 18.členů. Zvoleni: Div. mistrem a pokl. Bělík, režiséry Kříž, Novák, Salášek, Slunečko, Žáček. Inspicientem Gregor, rekvizitářem Kříž, zapisovatelem Irracher, Návrh aby záclony Křížem zapůjčené, byly za 25 K koupeny, nebyl přijat a uloženo před., aby se informoval u Čámského. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

19. představení, dne 06.05.1917 "Divá Bára" Hra o 3. jedn. se zpěvy. Napsal Jar.Rudolf. Hudba od E.Starého, Režie R.Novák. Osoby: Kilián Sláma Žaloudek, Pan Franc A.Kříž, P.farář Novák, Pepinka M.Hošťálková, Elška sl.Císařová, Pastevec Jakub Černý, Bára Bláhovcová, Kostel.Vlček Irrlacher, Vlčková A.Jiříková, Myslivec Jára Janouch, Bárta,rycht. -, Bártová -, 1.selský hoch -, 2.selský hoch -, Tři muzikanti -, Stařenka -, Pacholek-. Ceny míst: 1,50, 1,30, 1,10, 80 h, k stání 50h. Hlediště rozšířeno o 40 sedadel, takže činí nyní 320. Ale tentokrát musily opět přístavky stavěti. Hudbu, která patrně se zpěvem přilákala tolik publika, byla a se zpěvy dohodnout se nemohla. Ke všemu oponář zatáhl oponu uprostřed posledního výjevu a obecenstvo již opouštělo sál, když se opět vyzvedla, aby se dokončilo. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

20. představení dne 03.06.1917 "Katakomby" Veselohra o 4 jedn. Naps. G.Davis. Rež.J.Žáček. Osoby: Bar.Shevr.z Vestergardu Pospíchal, Malína M.Hošťálková, Kr.z Nielsenu,pres. J.Žáček, Irena jeho dc. Bož.Císařová, Nasťa Vorověvova M.Edererová, Bar.Rundning R.Novák, Sikert,řed.arch. G.Irrlacher, Offic.Prohrmann A.Kříž, Dr.Mayred V.Lágr, Hr.Döhufurt Al.Gregor, Šl.Löhuske Em.Černý, Konsul Rehl Jan Janout, Jalla,jeho choť L.Štemberková, Mary dcera Kokešová, Ani dcera A.Císařová, Schmizg A.Richter, Dunsek sluh. Kopelent, Bliman sluh. Žaloudek, Taras Hána (Jašický). Ceny míst: 1,60, 1,40, 1,20, 90h. K stání 50h. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách ale bez hodnocení).

21.představení dne 21.06.1917 "Lucerna" (popis u 22.představení,hrané 01.07.1917 opakování).

22. představení dne 01.07.1917 "Lucerna" (opak.) Div.hra o 4 dějstvích od Al.Jiráska. Režisér A.Slunečko. Osoby: Mladá kněžna M.Blahovcová, Dvořan G.Irrlacher, Vrchní A.Kříž, Mlynář R.Novík, Jeho bába M.Hošťálková, Hanička M.Pinkasová, Zajíček V.Lágr, Braha J.Žáček, Zima F.Šittler, Sejtko A.Richter, Klásek R.Kus uč.ze Strašeně, Klásková L.Štemberková, Michal Žaloudek, Ivan Alois Gregor, Pan Franc E.Černý, Mušketýr Janout, Žán Janout, Komorná E.Šittlerová, Kroužilka Kopelent, Votruba Čapek. Ceny míst: 1,60, 1,40, 1,20, 90h - 50h. Ke hře této zakoupen za 150 K strom k otevírání od Petránska z Prahy (z div.fondu). (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

23. představení dne 19.08.1917 "Na kozlanském klepáči" (Mlýn v podhájí) Vesnická historka se zpěvy. Napsal J.Rudolf. Hudbu složil Em.Starý. Režie A.Kříž. Diriguje A.Slunečko. Osoby: Mladý hrabě J.Majer,stud., Farář Kovář J.Tichý, Barvínek,rechor Irrlacher, Kateřina Hošťálková, Jeník dítě V.Lágr, Anička dítě El.Kokešová, Skřivánek A.Gregor, Hanska L.Štemberková, Malý Jeníček Beneš, Kopřiva J.Sedlecký, Barbora Z.Šittlerová, Vojta,stárek J.Janout, Kuba, prášek M.Kučerová, Rezek R.Novák, Straka Fuchs, Dorotka M.Pinkasová, Fuchs,dir. A.Kříž, Honza Havlů A.Kříž, Magdalena F.Černá, Hubáček Šittler, 2.šumař Bucifal, 3.šumař Čapek, Krčmář Kopelent. Ceny: 1,70, 1,50, 1,20, 1,-, 60h. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách ale bez hodnocení).

24. představení dne 02.09.1917 "Mládí" Drama o 3 jedn. Napsal Max. Halbe, režisér R.Novák. Osoby: Farář Hoppe J.Tichý, Anička A.Nováková, Kaplan Schigovski V.Lágr, Amandus A.Kříž, Jan R.Novák, Maruška,služka L.Štemberková. Ceny míst: 1,60, 1,40, 1,20, 90h, k stání 50 h. Tato prušácká a k tomu klerikálně pročichá hra byla povolena výslovnému přání br.Nováka, vlastně pí. Novákové. Kdysi jsem ji nepřipustil ku provozování, teď se tak státi musilo, aby se udržela "dobrá vůle"! ...."Dobrá" vůle?? Jak jsem se obával, hra ani provedení nenalezlo obliby, tak dokonce po 1. a 2. jednání mnozí z divadla odešli. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

Dne 29.08.1917 koncert pořádaný studenty. Ze sálu odevzdáno 80 K.

Dne 03.09.1917 schůze výboru. Mezi jiným přečteno podání četných členů dram.odboru, jež se ohražovalo proti nepříslušné reklamě pro "Mládí" se strany režiséra (obsazení prvotřídní). Jímž se cítili mnozí dotčeni. Pan Novák a pí. Nováková vystoupili následkem toho z odboru.

25. představenídne 14.10.1917 "Ferdinand spí" Na oslavu 30letého trvání Ústř.Mat.Div.ochotnictva českoslov. Veselohra o 3 jedn.Napsal J.Skružený. Rež. J.Žáček. Osoby: - Ceny míst: 1,70, 1,50, 1,30, 90 h - k stání 60 h. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách ale bez hodnocení).

Od 15.09.1917 propůjčeno divadlo společnosti operetní Fi.Zölnera, původně jen na 6 her s nedělí, prodlužovalo však na 11 her bez neděle a svátku (sv.Václava). O těch dnech společnost zajela do Kolince a do Žichovic. Polatek všedního dne 25 K v neděli 50 K bez světla, celkem celkem odvedla 360 K. Hudby neměla. Na pianě vypomáhala pí. Maříková ze Strakonic. Hlavní zpěvačkou byla pí. Křížová, tenoristou Zakopal, druhým Kříž. Ostatní byli: Smíchovský (rež.) Hradecký, Nebeský, Kurc (vešk) Zd.Bernatová (drolného). Plicková (odešla) Hrádecká (vdně), Maršíková, Konětopská. Program běžný řemeslně mrskaný. Úsudek žalostný.

Dne 03.11.1917 koncert ve prospěch chudých studujících, pořádaný spolkem Pro podporu chud.stud. Zaplaceno za sál a světlo 100,-K 80 h.

Dne 07.11.1917 přednáška cestovatele Šlovcha s obrazy svět. Zaplaceno za sál a světlo 100,-K.

26. představení dne 11.11.1917 "Jos. Kaj. Tyl" Čestný večer předsedy dram.odboru br.A.Slunečka ku 25letému jubileu jeho činnosti vlastenecké. Obraz našeho života o 3 jedn. Napsal F.F. Šembera. Rež.A.Slunečko. Osoby: J.K.Tyl A.Kříž, Volný Čapek, Aleš Černý, Pěnkava Novák, Ježek Irrlacher, Kateřina M.Hošťálková, Smetana J.Tichý, Pí.Lásková L.Štemberová, Ludmila Pinkasová, Fl.Buchta J.Žáček, Hovký Lágr, Voříšek Žaloudek, Hranatý Richter, Hrabal Irrlacher, Václav Kopelent, Dubský Pospíchal. Vstupné jako předešle. Roli Tylovu měl hrát jako host Vlast.Majer, člen činohry měst.div.v Plzni (za honorář 120K a ostaní výlohy). Ale nanemohl se těžce a odřekl. Tyla převzal Kříž-z nouze, nebylť pro tu roli ani postavou ani řečí. Ale ochotnická "blahovůle" se zase upoutala: Pí.Blahovcová vrátila Ludmilu, Gregor Volného, Štemberková Láskovou (konečně jinak zase vzala), Novák nechtěl připustiti oznámení hry v biografu (ač k tomu práva nemá) a J.V. Staré bolesti propukly znovu. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

Dne 23.11.1917 propůjčuje se sál jakémusi Hanáčkovi pro produkci tanečnice Rokoka"Meryen Miny" a někt. Kabaretních zpěváků. Měl dáti 200K, ale s látou a pohrůžkami vynuceno na něm 120K. Vstupné měli 5,20 atd. bez dávky zemské a obecní. Propůjčení sálu takovému šoudléři, jenž Zöllner kdysi vyhnal, špatně jsme si posloužili. Ale předsednictvo bylo velmi ochotno, přes opačná usnesení.

27. představení dne 30.12.1917 "Strašidla" Pohostinská hra, Práchně, spolku jihočeských akademiků v Písku. Rodinné drama o 3.dějstvích. Napsal Henrik Ibsen. Přeložil Jar.kvapil. Režisér prof.V.Daněč (t.č.v Nymburce). Osoby: Paní Helena Alvingová B.Řežábková, Osvald její syn V.Adam (prof.Daneš), Pastov Manderes K.Tomíček, Truhlář Engstrand J.Burián, Regina Engstrand M.Tomíčková. Ceny míst: 2,60, 2,-, 1,60, 1,20, ke stání 70 h. Návštěva skoro úplná. Ale kus, zejména na začátku, neupoutal obecenstvo a byl velký nepokoj. Teprve ke konci druhého a ve 3.dějst.byla pozornost upoutaná. Naše obecenstvo stále ještě nemůže si zvyknouti aby sledovalo obsah a myšlenku kusu, ono stále - alespoň z velké části - žádá si "švandy". A čím doba nynější vážnější a těžší, tím - zdá se - náš lid lehkomyslnější. Snad na poměr jeho ke hrám vážným má i stálý biograf, ani se nechce člověku přemýšlet s hlubším příčinám té lehkovážnosti česk.lidu - nikoli soudnosti!! -, bylo by to ještě komplikované uvažování. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

Dne 03.01.1918 studentstvo sušické "společenský večer" s "programem"(??) - poplatek 180 K 120 (sál, jeviště, piano).

28. představení dne 02.02.1918 "Kometa Hanzelínova" Veselohra o 3 jedn. Napsal J.Skružný a B.Ludvík. Režie A.Kříž. Osoby: Hanzelín astronom A.Kříž, Dr.Mařík Černý, Božena jeho choť Vinkelbauerová, Julie Voborníková B.Benešová, Augustin Borkovec Irracher, Hamouzová L.Štemberová, Věra El.Šíttlerová, Drbáček Janoud ml., Bouda R.Novák. ceny míst: 2,-, 1,80, 1,50, 1,20 k stání 70 h. Aby se vyhovělo z mnoha stran projevovanému přání atd.atd., přizpůsobí se divadlo masopustní době. Hra ta měla hroznou historii: Objednané knihy přišly hodně pozdě, nebylo možno hru obsaditi, takže již tisk plakátů zadržen a měla býti hra odvolána. Konečně se obsadila, dne 01.02.1918 byla první zkouška a dne 02.02.1918 odpol.od 3-5 druhá zkouška. Večer se hrálo. Jaké mohlo být propracování, by se domyslit. Naštěstí minulo představení bez aspoň u konce se i líbila. Návštěva byla slabá, opyr byť se plakáty a 3.ún. zase byl biograf. Obecenstvo 2. a 3. míst chodí do biografu, o divadlo nestojí. Obstojný offent finanční vysvětluje zvýšení cen. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

Dne 24.01.1918 společenský večer sportovního klubu s kabaretním programem a tancem. Poplatek 150 K. (vepsáno do textu o hodnocení hry Kometa Hanzelínova).

Dne 11.02.1918 zábavní večer. Napřed sehrána fraška "U černého koníčka" (pro jméno jen) a pak byl tanec a tance. Předal to správní výbor, ne dramat.odbor.

29. představení dne 10.03.1918 "Zlatá rybka" Veselohra o 3 jedn. Napsal J.Štolba. Režie a Slunečko. Osoby: Stavitel Zikuda E.Černý, Julča dítě Winkelbauerová, Karel dítě Irrlacher, Frydolní Zikuda Žáček, Kostka malíř Lágr, Douda,soukr. Žaloudek, Doudová Kubešová, Zizi Štamberková, Panská Marsková, Domovnice Kubešová. Děl z našich časů. Ceny míst: 2,-, 1,80, 1,50, 1,20 - k stání 70 h. Novák (stav.Zikudy), ostatní pohořeli. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

30. představení dne 07.04.1918 "Na šenavské pile" Hra o 4 jedn. Napsal J.Císler. Režie G.Irrlacher. Osoby: K.Vogel,lesník V.Lágr, Benda,host J.Janoud, Rézla sl.Štemberková, V.Hedr,pilař A.Kříž, Krista jeho žena Vinkelbauerová (možná Vinstelbauerová), Štróbl Fr.Bayer, Štróblová P.Kubešová, Barták představený Žáček, Pozner radní Žaloudek (vynechán), Hojda,uhlíř Žaloudek, Bázl,cymbálista E.Černý, Vebr Majer, Liňák Fr.Janoud, Girbl Irrlacher, Adamíček K.Kříž ml., Pejsar Richter, Lorenz (vynechán), Honcka Vrbková, Šimanska Šittlerová, Sluha Bucifal. Zač. v 8 hod. Ceny míst: 2,-, 1,80, 1,50, 1,20 k stání 70 h. Hra "Na šenavské pile" neuspokojila. Provedení a režie ubohá. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

výr.val.hrom.dram.odboru byl dne 16.04.1918 Pořad: 1.) Výsledek herecké ankety "Jak studuji roli?" přednášel před.A.Slunečko. 2.) Zlatá disciplina. Z vzpomínek Štolbových v Č.divadle. 3.) zpráva o činnosti odboru za r.1918. Ref.předseda. 4.) Oslava 50leté památky položení zákl.kamene k Nár.divadlu. Ref. Předseda. 5.) volby. Režiséry zvoleníi: Kříž, Novák, Žáček, Slunečko, Žaloudek, světelným režisérem Salášek, zapisov. Irrlacherová, poklad. a div. mistrem Bělík. Přítomno bylo 22 členů, tedy kromě 2 všichni.

O val.hrom.jednoty zvolen předsedou odboru opět A. Slunečko.

31. představení dne 16.05.1918. "Probuzenci" Slavnostní představení na paměť 50letí položení základ. kamene k Národ.divadla. 1. Ventura k opeře"Libuše" od B.Smetany. Přednese velký orchestr. Místo ní sehráno Slovanská oventura. 2.Národní divadlo a jeho význam. Promluví předs.dram.odb.br.A.Slunečko. 3. Hold vlasti a Národ. divadlu. Živý obraz. Komponoval A Slunečko. 4. Česká národní hymna. Přednese velký orchestr. (Při živém obraze). 5. Repertoární hra Nár.div. od prvního a dlouholetého jeho ředitele: "Probuzenci". Histor.drama o 5. děj. od F.A.Šuberta. Rež. A.kříž. Osoby: Dejm Žáček, Bauvalle Novák, Hraběnka Blahovcová, Millesmio Žaloudek, Tom.Vítek Kříž, Vrána Richter, Lída Štembergová, Hr.z Bubna Černý, Schrnding Pospíchal, Havelka Bayer, Marie Winkelbauerová, Jordán Tichý, Jirák J.Janoud, Vrchní Toner, Jaufmysl K.Kříž, Hajný Bucifal. Ceny míst: křesla bal. 4 K, I. - 3,50, II. - 3,-, III. - 2,30, k stání 1,- K.

v pátek dne 17.05.1918 Podruhé 32. představ. "Probuzenci" Vstupné: 1,60, 1,30, 1,10, 80 h k stání 40 h. Osvětlení vlastní v obou předst. Návštěva o 1.představení Probuzenců dosud nevídaná. Na ozdob. Vozech a v nár.krojích přijeli z hrádku a Zbynic, pak z Budětic, Rabí. Mnoho pěšky bez krojů. Hymna vyslechnuta v stoje, upustována a obecenstvem zpívána. Nadšení veliké. Dojem úplný! (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách, dohromady obou představení).

Dne 30.04.1918 propůjčeno divadlo bezplatně soc.demokratům, kteří sehráli "Chudého písničkáře". Na hotové výlohy režijní dali 50 K.

33. představení dne 26.05.1918 "Psohlavci" Histor.obraz o 6 jedn. Z Jiráskova románu opsal Kühnl. Rež. R.Novák. Osoby: Kozina R.Novák, Hančí Nováková, Kozinová Hošťálková, Přibek V.Půrok, Přibkův otec J.Tichý, Hrubý Žáček, Syka Jan Janoud, Ecl vynechán, Šerlovský Tonner, Pojdar Fořt, Jiskra Kříž, Manska Štemberková, Laminger Žaloudek, Kateřina Mirvaldová, Václ.Štembera Koptík, Štambuch Al.Gregor, Vrtka Černý, Koš Č.Blahovec, Petr,sluha Richter, Gregora.žalář. Bayer, Písař -. Ceny míst: 2,50, 2,10, 1,80, 1,50 - k stání 80 h. V přestávkách hudba. Při obou představeních (Probuzenci a Psohlavci) prodávány naše Památníky, k otevření sokolovny "Na prahu nové doby". Získaných 357 korun zasláno administraci Politiky, aby odevzdala 200 K Českému svíci a 157 K Ú.Matici. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

Dne 03.06.1918 kabaret členů divadla východočeského t.č. v Budějovicích (Zd.stříbrná, Vilín, Poláček, Budovský), poplatek vyměřen na 100 K, ale pro slulou návštěvu snížen na 50 K.

Dne 09.06.1918 sehrála Řemeslná beseda "Noc na Karlštejně", poplatek 50 K.

34. představení dne 07.07.1918 Na oslavu nesmrtelné památky velikého bojovníka za pravdu a svobodu svědomí "Jan Hus" dramatická báseň v 5 odd. Napsal J.K.Tyl. Rež. R.Novák. Osoby: Zikmund Černý, Václav IV. J.Sedlecký, Žofie Štemberková, Papež Jan Půrok, Petr Angeli Č.L.Blahovec, Albík Gregoriades, Palič Novák, Michal J.Marek, J.Hus Kříž, Jeronym Košťálek, Žižka Žáček, J.z Chlumu Tichý, Vok Fr.Janoud, P.Blažej Žaloudek, Marketa Hošťálková, Křidélko Hrbek (Půrok), Lupáč Tonnar, Havlík Fořt, Šembera J.Janoud, Háta Kubešová, Latík Bláhovec, Robert Kříž (a Komy), Kurt Richter, Volfová A.Hošťálková. Ceny Míst: 4 K, 3,50 K, 3- K, 2- K, k stání 1 K. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

Dne 14.06.1918 podniknut zájezd do Petrovic, kdež sehrány Štroblovy "Staré hříchy". Návštěva z místa slušná, z okolí nic. Po div.taneční zábava. Hrubý příjem: Vydání: Čistý výnos. Celkové přijetí nevlídné. Vozka nedostal ve vsi vůbec místo pro své 2 koně a musil až do Kněžic.

Mimoř.val.hromada odboru z vyzvání správního výboru, aby rozvrácené poměry se urovnaly. Chystala pí. Blahovcová "Manmasel Vitouche" a přebravší část našich herců (tak uvědomělých!!!) znemožnila tím představení ke dni 11.08.1918. Po bouřlivých debatách přijat návrh, aby výbor nepřejímal "Manll. Vitouche" navrhuje na ní zúčastněn prof. Malý. Usneseno, aby stanovy odboru byly výborem opět zrevidovány, tiskem vydány všem členům dány, kteří mají se zavázati, že je budou dodržovat.

35. představení dne 24.08.1918 "Emigrant" slavnostní představení k výročí otevření sokolovny a na počest miláčka národa Aloise Jiráska, jmenovaného čestným měšťanem kr.m.Sušice. Repertoární hra Národního divadla v Praze. Drama o 4 jednáních. Napsal Alois Jirásek. Režisér A.Slunečko. Dílo toto poctěno bylo ruskou cenou, založenou r.1868 blahodějným komitétem moskevským. Osoby: Jan Pešek A.Kříž, Apolina (Hošťálková) Št., Lenorka Žižková, Březina J.Sedlecký Irl., Kostelník K.Kříž, Důstojník Fr.Janoud, Březinová Štembergová, Jiřík Fr.Tonner, P.Pitr J.Tichý, Kořínek Žáček, Stařena M.Vaňková, Strážmistr Richter, Zachar Irrlacher, Luňáček Půrok, Kudrna Novák, Václav Novák synovec, 1.žena Hausálová, Stráž -, Pepska Císařová, Moc Fr.Janoud, Cyrus Fr.Bayer, Dostál Fr.Fořt, 2.žena Fr.Mirvaldová. Ceny: 4 K, 3,50, 3,-, 2,-, 1,- K (k stání). (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

Ve dnech 02.-07.08.1918 pracoval na jevišti Fr.Petránek z Prahy, Maje k ruce A.Bartoše, malíře A.Skleničku, truhláře, oba z Národ.div. v Praze. Udělali na zadní straně stavbu nové dekorace: Park, les, oblousky lesní, ves, město, pobřeží mořské, bílou světnici (v zadu staré selské), rozšířili oblouky lesní a baroková, opravili gotický sál, zvýšili červený a žlutý pokoj, tento nově přemalovali, zřídily strop. Vše za 3.000 korun.

Dne 17.08.1918 koncert O. Valuškové, poplatek 150 K.

36. představení dne 27.10.1918 "Prodaná láska" Opereta. Napsal Hašler, hudba A.Provazník, Režisér a dir.A.Slunečko. "Maloměstské tradice" Veselohra o 1 jedn. Rež.A.Kříž. Osoby: Pan Johanes R.Novák, Mašek,host. A.Kříž, Marie,dcera B.Žižková, Ant.Hůrka st. J.Žaloudek, Ant.Kůrka ml. K.Hlavatý, Liduška,služka B.Vrbíková, Peřina,radní -, Růžena,dcera-, Zvon redaktor-, Šťovík,jedn.Let.spol. -, Strašáková -, Prášková-, Šíp-. Ceny: 4 K, 3,50, 3,-, 2,-, k stání 1 K. Ku přepínání visutých dekorací dali jsme zhotoviti zvláštní spony dle vzoru, který v Nár.div. přinesl Detvánek, asi 90 kousků stálo v ceně v elice "bratrské" 560 k. (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

Od 02.09.1918 do 12.09.1918byla tu činohra východočeské společnosti a sehrála: V malém domku, Noru, Oblaka, Manžel šibal, Jak ženy milují, Se srdcem divno hrát, Děti, Tanec smrti, Pro štěstí, Válka bloků, V malém domku, a Noře, vystoupil Vojan, V Dětech J.Vávra, z Nár.div. V tanci smrti Vydra z Vinohradcého. Poplatek činil ve všední dny 50 K, v neděli 100K i se světlem. Pro příště se doporučuje platit světlo zvlášť. Záloha činila 200 K. z herců byli: Řed. Jeřábek, Vrba, Hubáček, Mašek, nápověda Turasl (někdy hrál), Pospíšilová-Jánská, Pokorná, Kokotská, Petrová, Messani.

37. představení dne 17.11.1918. Ve prospěch rodin po padlých českých legionářích: "Románek na horách" Veselohra o 3. jedn. Napsal J.Skružný. Rež. Jan Žaloudek. Osoby: Kamil Novák, Luštince Kříž, Parkos J.Janoud, Josífek Fr.Janoud, Tomík Žaloudek, Jiřina Štembergová, Božena Vinkelbauerová, Zvenka Kulešová. V přestávkách studentská hudba. Návštěva byla asi taková jako o jub.slav.Nár.divadlu, což prý způsobeno hlavně tím, že se říkalo a v biu i ohlášeno, že bude po div.tanec. A když po představení tanec nebyl, spustili mladší účastníci veliké "výstupy" a nechtěli se rozejít. Sokol musil vyslechnout mnohé nepříjemné slovo. Provedení bylo hrozné a bylo před už od samého počátku i mezi hrou ohroženo, ježto 2 herci Kříž a Fr.Janoud - byli tak nesvědomití, že přišli až v poslední chvíli a na mol opilí. Ostatní byli tím deprimováni a hra dopadla podle těchto okolností "přiměřeně". (následuje vyúčtování po jednotlivých položkách).

Aby se uspokojilo zklamané obecenstvo, usneseno pořádati taneční zábavu mikulášskou ve prospěch dramat.odboru dne 05.12.1918. Výnos byl tento: Příjem z dárků 153,58 K, za cukroví 117,05, ze šatny 56,56, vstupného 1.293 K, celkem 1.620,19 K. Vydání: Hudba 325 K, zemská dávka 116,40, do chudé kasy 4,-, kolek 6,-, plakáty 24,-. Buzín 15 k, knihy 3,57, za lístky do šatny 2,-, za koupenou šavli 2,-, celkem 499,97, už čistý výnos 1.120.22 K.

Dne 31.12.1918 "Veselý divadelní a Kabaretní večer sylvestrovský" Hrubý příjem 1.396.40, vydání 258,02,, čistý výnos 1.138,38 K. 25% divadelnímu fondu (284,54), pokladně odvést 853,84. Divad.fond vykazuje nyní 1.284,96 K.

Toto je poslední zápis z nalezené kroniky dramatického odboru Sokola Sušice. Zatím jedinou informaci o Antonínu Slunečku jsem nalezl, že se narodil 16.2.1870 ve Zvěstově. Odborný učitel, spis o Sokole, překlad z ruštiny.